Menu
 

Muvahhid Ebu Hanife

Sabit oğlu Numan, hadis uydurukçularına karşı beyniyle ve yüreğiyle verdiği mücadelesinden dolayı halkın arasında Ebu HANİF yani Muvahhitlerin Babası veya Öncü Muvahhit olarak kahraman oldu. Önce Emevi ve daha sonra Abbasi sultanlarının siyasi otoritelerini, sosyal ve kültürel programlarını peygamber adına destekleyen hadisler uydurmakla görevlendirilmiş yardakçı hadis rivayetçilerine karşı Kuran’ı savundu.  ÖRNEĞİN:
 • Şiddeti ve katliamları telkin eden hadisler…
 • Cizye kelimesinin anlamını saptırıp yeni bir vergi ihdas eden hadisler…
 • Çocuk yaşta kızlarla evliliği sünnetleyen hadisler…
 • Kuran’ın şirk olarak reddettiği kölelik kurumunu onaylayan hadisler…
 • Şam’dan, Basra’dan veya Kufe’den çıkan ve değişik fiziksel özelliklere sahip mehdi tarifleriyle sultanların propagandasını yapan hadisler gibi…
İmam-ı azam Ebu Hanife
Tarihi kitaplar kritik olarak incelendiğinde Ebu Hanife’nin hadise itibar etmediği, aklın ışığında Kuran’ı tek kaynak kabul ettiği apaçık bir gerçek. Bu yüzden Buhari’de ondan rivayet edilen bir tek hadis bulamazsın. Cezaevinde şehit edildi… O gün hala önemli bir bölümü muvahhid olan halk içinde bir kahraman olduğu için, yönetici zalimler onun popüler isminden yararlanmak istediler ve onun adına, “talebeleri” diye tanıtılan Ahmed ve Yusuf yoluyla bir mezhep uydurdular… Ebû Hanife'ye hadis konusunda bir kısım tenkidler yapılagelmiştir. Bunlar: Ebû Hanife hadiste zayıftır (İbn Sa'd, Tabakatü'l-Kübra, VI, 368); Re'yi ile sahih hadisleri reddeder (M. Zâhidü'l-Kevserî, Te'nib, 82 vd.); Onun nezdinde sahih olan hadis sayısı onyedi veya elli civarındadırç (İbn Haldûn, Mukaddime, 388) şeklinde özetlenebilir.
Bazı Sünnilerin iddia ettiği gibi Ebu Hanife hadisler hakkında seçici değildi, Peygamber ve onun destekleyen tüm arkadaşları gibi, Kuran’ı yeterli gören ve Kuran’a hiçbir insan sözünü ortak koşmayan bir muvahhitti. Diğer mezhep imamlarının Ebu Hüreyre’yi bir cahil, bir İblis olarak yaftalayıp ona saldırmaları, Buhari’nin onu “halktan biri” diyerek güvenilmez biri sayması gibi gerçekler maalesef bugünkü hadis-sünnet-mezhep mukallitleri tarafından bilinmiyor.
Ibn Kuteybe,  Hadis Müdafaası, Kayıhan Yay, İstanbul/1979
 • El Evzai: “Onu itham etmemizin sebebi kendisine hadis getirildiği halde onu bırakıp başka türlü hüküm vermesidir.” (Ibn Kuteybe, S. 70)
 • İbnu Rahuye (Re’y ehli hakkında): Allah’ın Kitabını ve Rasulunun sünnetini attılar da, kıyasa sarıldılar.” Derdi. (Ibn Kuteybe, S. 71)
 • Bana er-Riyaşi, Ebub Ya’kub el-Hattabi’den, o da amcasından, o da ez-Zuhri’Den tahdis etti ki, ez-Zuhri şöyle demiştir: “Hadis erkektir, onu adamların erkek olanları sever, kadın olanları da sevmezler.” (Ibn Kuteybe, S. 81. El Fakih ve’l-Mütefakkih: II/76’dan alıntı)
Süleyman Uludağ, İslam Düşüncesinin Özellikleri, Dergah Yay., İst./1979
 • İmam Ahmed’in ‘Allah bu zatı hadis için yaratmıştır.’ diyerek hadis ilmindeki ehliyetini takdir ettiği meşhur muhaddislerden Ahmet b. Mehdi: ‘Ebu Hanife, ilim nedir bilmezdi. Dalalete düşürdüğü insanların vebali yarın kıyamet günü sırtına sarılacaktır. Hak bile olsa Müslümanların tutundukları dini bağları, teker teker söküp atan Ebu Hanife’nin re’yini ve görüşlerini kabul etmeyiniz.’ demiştir…
  (Uludağ, S. 57)
 • İmam Buhari, Ehl-i Reyin reisi olan Ebu Hanife’yi zayıf bir hadis ravisi olarak görüyor kendisini metruk sayıyor Ve “halktan biridir” diyordu. Ne Buhari ne de Müslim‘de Ebu Hanife’den tek bir hadis rivayet edilmemiş olması bile Ehl-i hadis ile Ehl-i rey arasındaki geçimsizliğin ve uyuşmazlığın derecesi hakkında bize fikir verebilir’ (Uludağ, S. 58)
 • İmam Ahmet: “Ebu Hanife’nin re’yi de hadisi de zayıftır’  (Uludağ, S. 99)
 • Süfyan es-Sevri, Ebu Hanife’nin vefat haberini alınca, derin bir memnuniyet duymuş ve: “Allah’a şükürler olsun. Birçok insanın belaya düşmesine sebep olan kişiden bizi afiyette kıldı.” (Uludağ, S. 99)
 • Hadis ve Hicaz fıkıh hareketinin başında bulunan İmam Malik şöyle demiştir: “Ebu Hanife fitnesi, iblis fitnesinden daha zararlıdır.” (Uludağ, S. 99)
Yukarıdakileri yeterli göremeyecek kadar kör bir mukallitseniz:
Hadisleri ret ettiği için hadis ehli tarafından sapıklıkla suçlanan Ebu Hanif ile ilgili Sünni kaynaklardaki suçlamalar ve hakaretler:
 • Dedi ki: Asım b. Yezid’i şöyle derken işittim Sufyan es-Sevri söyledi ki: Ebu Hanife hem sapık hemde saptırıcı idi. (Ebuşşeyh, Tabakat 2/110)
 • Sufyan es-Sevri: Ebu Hanife’nin iki kere tevbeye davet edildiğini nakleder. (Ahmed b.Hanbel, Kitabu’l-İlel. II/69/428-32)
 • Kadı Şerik b Abdillah Şerik:Kufe’nin her köşesinin merkeple dolmasının orada Ebu Hanife’nin görüşünde birisinin bulunmasından daha hayırlı olacağını söyler.(Ahmed b.Hanbel, Kitabu’l-İlel. II/69/428-32)
 • Kadı Şerik b Abdillah: Şerik’e sorulur Ebu Hanife’yi neden dolayı tevbeye davet ettiniz Şerik şöyle cevap verdi Küfürden (Ahmed b.Hanbel, Kitabu’l-İlel. II/224)
 • Malik b.Enes: Ebu Hanife az kalsın dini yıkacaktı der. (Ahmed b.Hanbel Kitabu’l-İlel. II/69/428-32)
 • Hammad bin Seleme: Ebu Hanife bir şeytandı: Hz Peygamber’in sözlerini kendi görüşlerine dayanarak reddederdi (İbn Adi, el-Kamil fi Zuafai’r-Rical.8/239; Ahmed b.Hanbel, İlel II/68/428
 • II/246/1775)
 • Abdullah b.İdris Malik b.Enes’e: bizim yanımızda Alkame ve Esved var diyecek olur.Bunun
 • üzerine Malik –Ebu Hanife’yi kastederek-sizin yanınızda işi ters yüz eden var der.Ahmed b.Hanbel bunu söylerken elini ters yüz eder.(Ahmed b.Hanbel, Kitabu’l-İlel. I/194(1036)
 • Abdullah b.Mubarek vefatından kısa bir süre önce Ebu Hanife’nin sözlerini kaldırıp atmıştır (Ahmed b.Hanbel, Kitabu’l-İlel. II/242/1749)
 • Ahmed b.Hanbel Evzai’nin Ebu Hanife’den hiç rivayet almadığını çünkü bu konuda onu ayıpladığını söyler (Ahmed b.Hanbel, Kitabu’l-İlel II/202)
 • Ebu’l-Hasan el-Eş’ari: Sufyan es-Sevri İmam Ebu Hanife’nin hocası Hammad bin Ebu Süleyman’dan şu sözü nakletmiştir: O Müşrik Ebu Hanife’ye söyle ben ondan tamamen beriyim onunla hiçbir ilişkim yoktur (Eş’ari, el-İbane 77)
 • İmam Buhari: Ebu Hanife Murcii’dir rey ve hadisleri terk edilmiştir (Buhari et-Tarihu’l-Kebir VIII.81)
 • İmam Müslim şöyle der: Ebu Hanife Numan b Sabit rey sahibidir Hadisi muztaribtir ve fazla sahih hadisi yoktur (İmam Müslim b Hacac, Kitabul Kuna vel Esma, 31)
 • İmam Malik: Ebu Hanife dini mahveden hastalıklardan biridir.(İbn Adi, el-Kamil fi Zuafai’r-Rical., 8/237)
 • İbn Ebi Davud:Ebu Hanife’ye saldırı ve onu itham, İslam ümmetinin icma noktalarından biridir: Basra’nın fıkıh imamı Eyyüb es-Sahtiyani onun aleyhinde konuşmuştur. Küfe’nin imamı Süfyan es-Sevri öyle Hicaz bölgesinin imamı Malik bin Enes öyle Mısır’ın imamı Leys bin Sa’d öyle Şam’ın imamı Evzai öyle Horasan’ın imamı Abdullah bin Mübarek öyle Kısacası yeryüzünün her yanındaki İslam uleması onun hakkındaki kanaati menfidir.(İbn Adi, el-Kamil fi Zuafai’r-Rical, 8/241)
 • İbrahim bin Eş’as: Yeryüzünün her yanında hayırla anılan fakihlerin tümü Ebu Hanife’yi kötülemiştir (İbn Adi, el-Kamil fi Zuafai’r-Rical, 8/238)
 • İmam Malik: Ebu Hanife bu ümmetin karşısına kılıçla çıksaydı şu kıyas ve re’y yoluyla verdiği zarardan daha az zarar verirdi.(İbn Abdilber, Camiu Beyani’l-ilm 2/1079)
 • Sufyan bin Uyeyne: Allah ona lanet etsin: İslam’ın can damarlarını bir bir kopardı Müslümanlar arasında ondan daha şerir biri doğmamıştır.(İbn Abdilberr, el-İntika, 149-150)
 • İbnül-Carud: Müslüman olup olmadığı tartışmalıdır.( İbn Abdilberr, el-İntika, 150)
 • Abdullah bin Mübarek şöyle diyor: Biz önceleri onu tanımıyorduk ve sohbetlerine devam ediyorduk. Ne zamanki onu yakından tanıdık kendisini terk ettik.( İbn Abdilberr, el-İntika, 151)
 • Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad’da şöyle der: Onun hakkında dinin hem esaslarına hem de fürüatına ilişkin şenaatleri yüzünden çok sözler söylenmiştir. Gerçek şu ki Ebu Hanife bütün ilmi kudretine rağmen bizim bu eserimizde tanıttığımız ulema gibi örnek alınacak bir insan değildir (Hatib el-Bağdadi 13/371-372)
 • İbn Ebi Şeybe: Sanıyorum Ebu Hanife Yahudi idi (Hatib, 13/413)
 • Sufyan es-Sevri: Zındıklığından dönmesi için iki kez kafirliğinden dönmesi içinse defalarca tövbeye çağrıldı.(Hatib el-Bağdadi 13/382-383)
 • Ebu Davud Süleyman es-Sicistani şöyle diyor: İmam Malik Şafii ve İbn Hanbel Ebu Hanife’nin dalalet içinde olduğunda ittifak etmişlerdir.(Hatib el-Bağdadi, Tarihu Bağdad 13/383-384)
 • Kadı Şerik: Ebu Hanife Allah’ın kitabından iki ayeti inkar etti: Ebu Hanife imanın artıp eksilmeyeceğini iddia etti. Ve o namazın Allah’ın dininden bir parça olmadığını savundu. (Hatib el-Bağdadi, Tarihu Bağdad.13/372)
 • Sufyan es-Sevri: İslam bünyesine Ebu Hanife’nin yerleştirdiği şerden daha büyük bir şer yerleşmemiştir (Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad.13/397)
 • Sufyan es-Sevri Ebu Hanife’nin ölüm haberini alınca şunları söyledi: Toplumun büyük bir kesimine musallat olan bir beladan bizi kurtaran Allah’a hamdolsun Ümmetin fitne kaynağı yok oldu. (Hatib el-Bağdadi, Tarihu Bağdad, 13/4239)
 • Evza’i:Ebu Hanife İslam’ın can damarlarına musallat oldu ve onları birer birer parçaladı.Evzai Ebu Hanife’nin ölüm haberini alınca şöyle dedi: “Elhamdülillah Yok olup gitti Yaşamaya devam etseydi İslam’ın can damarlarını parçalamaya devam edecekti.” (Hatib el-Bağdadi, Tarihu Bağdad, 13/398)
 • İmam Malik: Benim için Ebu Hanife’nin sözüyle hayvan pisliği arasında hiçbir fark yoktur. (Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad.13/411)
 • Abdullah b.Mübarek şöyle diyor: Ne müçtehidi o buna layık biri değildi Sabahtan yatsıya kadar keyif çatardı Müçtehid olmaya nereden vakit bulacaktı ( Hatib el-Bağdadi, Tarihu Bağdad, 13/406)
 • Abdurrahman bin Mehdi: Ebu Hanife ile hak arasına bir perde gerilmiştir.( Hatib el-Bağdadi, Tarihu Bağdad, 13/406)
 • Kendisinden başka kimsenin rivayet etmediği 130 hadis rivayet etti.Bunların yüz yirmi tanesinde yanlışlar yapmıştır ya senetlerini karıştırmış yahut da farkında olmadan metinleri değiştirmiştir
 • Hatası doğrularına galp gelince de hadisleri delil olarak kullanmaktan tümüyle vazgeçme yoluna gitmiştir. Ebu Hanife’yi din konusunda delil yapmak caiz değildir Çünkü o Mürcie mezhebi’nin davetçisi idi.Bid’ata davetçilik edenlerin dinkonusunda asla kanıt olmayacağı ise imamlarımızın ortak kanaatidir.Müslümanların önderi imamlar bu kişi hakkında bütün bölgelerde eleştiriler yapmış onu tek tek reddetmişlerdir.(İbn Hibban, Kitabul-Mecruhin, s.405-213)
 • 1-Küfür’den iki defa tevbeye davet edildi (Sevri’den naklen)
 • 2-Kur’an Mahluktur diyor
  3-Bu Ümmetin fitnecisi (Sevri’den naklen)
  4-Muhammed s a v dinini değiştiren
  5-Hz Peygamberin bir hadisine heyezan diyor
  6-Hz Peygamberin bir hadisine hurafe diyor
  7-Sufyan es-Sevri sika ve emin değildir
  8-Abdullah b Mübarek Ebu Hanife hadiste yetim idi
  9-Domuz eti yiyen bir kimse hakkın da ne dersin Diye sonran birisine bir şey gerekmez diyor
  10-Allah’a yakınlık maksadıyla bir katıra ibadet eden kimsenin bu davranışında bir beis görmüyor.(İbn Hibban, Kitabu’l-Mecruhı’n, III/61-73)
 • İmam Nesai: Numan bin Sabit Ebu Hanife bağdatta 150 senesinde öldü Kur’an mahluk derdi sözünden tevbe ettirildi bir çok defa çok hata eder ve yanılırdı (Nesai, Duafa ve’l-Metrukın, s.100)
 • İmam Nesai: Ebu Hanife leyse bi’l-kaviyyi fi’l-hadis- Ebu Hanife hadiste kuvvetli değildir (Nesai, Ebu Abdurrahman Ahmed Kitabu’d-Duafa ve’l-metrukın .s.240)
 • Ebu Nuaym Esbahani: Hadiste kuvvetli değildir (Duafa, s.154)
 • Tarihçi İbn Sad: Ebu Hanife hadiste zayıftır o rey sahibi idi (İbn Sa’d et-Tabakat VI,368-369.VII.321)
 • İbnu’l-Cevzi’nin naklettiğine göre Sufyan şöyle demiştir. “Ebu Hanife sika ve emin bir kimsedeğildir.” (İbnu-l-Cevzi, Kitabud-Duafa III/163)
 • Ebu Zur’a er-Razi: “Ebu Hanife hadiste zayıftır” (Ebu Zur’a er-Razi Kitabud-Duafa III/664)
 • Darekutni: “Ebu Hanife hadis yönünden zayıftır” (Darekutni, Sünen I/323)

Yorum Gönder

 
Top