Menu
 

Sünnet – Kur`an Sünnet işlemini onaylar mı ?
Genital Mutasyon
İçindekiler
  1. Giriş
  2. İbrahim Peygamber ve Sünnet
  3. Allah bize insanı en güzel şekilde yarattığını söylüyor
  4. Sünnet Derisinin Fonksiyonu
  5. Sünnet temizlik için gerekli midir?
  6. Kur’an’da Şeytan’ın Allah’ın yarattıklarını değiştirmek için kesin yeminine yer verilir.
  7. Neden pek çok sünnet edilmiş erkek bundan şikayetçi değildir?
1)  Giriş
Sünnet kelimesi "çevresinden kesmek" anlamına gelir. Erkek çocuklarda sünnet operasyonu glans (penisin kafa kısmı) ortaya çıkacak şekilde sünnet derisinin alınması işlemidir. Penis derisi karmaşık esnek bir "kılıf" gibidir. Sünnet esnasında derinin nerden kesilmesi gerektiğıne dair belirgin bir çizgi yoktur. Bunun anlamı da şudur ki bir sünnette atılan sünnet derisi ikinci bir sünnettekinden farklı olacaktır ve bu iki sünnet hiç bir zaman aynı olmazlar.
Baby penis being circumcisded
2)  İbrahim Peygamber ve Sünnet
İbrahim Peygamber'in sünnet olayı Kur'an'da yoktur. Kur'an'da İbrahim Peygamber'e geniş yer verilmiştir.Sadece ismine altmış-yedikez yer verilmiştir. Buna rağmen Kur'anda Hz.İbrahim'in sünnet hadisesinden ya da bununla ilgili bir emir aldığından bahsedilmemiştir. Daha ziyade Kur’an’da onun Allah’a inancı ve bağlılığı vurgulanmıştır ve takip edilmesi gereken de budur. Kur’an İbrahim Peygamberin Kabe’yi inşaasından ve diğer konulardan bahseder fakat kendi uzuvlarından birini kesmesini söylemez. Az sonra göreceğimiz üzere bu önemli bir noktadır.
Picture of Qur'an
“Yahudi olun ve "Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız” dediler. De ki: “Hayır, hakka yönelen İbrahim’in dinine uyarız. O, Allah’a ortak koşanlardan değildi.” (Kur-an 2.135.)
Biz İbrahim’in yolundan gidiyoruz Kur`an’ın bize bildirildiği din üzere yoksa bu emirin geçtiği İncilin yolundan değil, Allah’ın Kur`an`daki öğretileri diğerlerinin yerine geçmektedir.
"Allah, size (hükümlerini) açıklamak, size, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." (Kur-an 4.26.)
3)  Allah bize insanı en güzel şekilde yarattığını söylüyor
Kur’da’ki pek çok Ayette Allah bize insan dahil olmak üzere her şeyi en güzel şekilde yarattığını söyler. Takip eden ayette Allah bu durumu insanın yaratılmasına ilişkin olarak açıkça ifade etmektedir.
"Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık." (Kur’an 95.4.)
Bunun anlamı bebek anne rahminden çıktığı anda erkek ya da kız en ince ayrıntısına kadar mükemmel bir biçimdedir. Hiçbir değişikliğe ihtiyacı yoktur. Bebeğin anne karnındaki gelişimiyle ilgili Allah şöyle bahseder;
"Sonra bu az suyu “alaka”[381] hâline getirdik. Alakayı da “mudga”[382] yaptık. Bu “mudga”yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şânı ne yücedir!" (Kur-an 23.14.)
Dikkat edin Allah en iyi Yaratıcı olduğunu bildiriyor- bebeğin yaratılmasının tamamlanmasının sonucu da bu yüzden en mükemmel şekildedir.
Diğer bir ayette Allah şöyle bildirir;
"Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Hâlbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu, her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz O, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır." (Kur-an 27.88.)
Aynı zamanda insanoğluyla ilgili diğer üç ayette Allah şöyle bahseder;
Sunat
"O yarattığı her şeyi mükemmel hale soktu. İnsanın yaratılışına balçıktan başladı." (Kur-an 32.7.)
"Allah yeryüzünü sizin için bir yerleşim ve göğü de bir yapı kılandır. Sizi biçimlendirip biçiminizi güzel yapan ve sizi besinli gıdalarla besleyendir. Rabbiniz olan Allah budur. Evrenin Rabbi olan Allah ne yücedir!" (Kur-an 40.64.)
"Gökleri ve yeri belli bir amaç için yaratmış, size biçim vermiş ve biçiminizi güzelleştirmiştir. Dönüş O'nadır." (Kur-an 64.3.)
Tüm bu ayetler bize Allahın insanoğlunu anne karnında erkek ve dişi olarak mükemmel yarattığını söyler.Erkekteki sünnet derisinin yaratılış gayesi maksatlıdır. Allah erkekteki bu deriyi yaratırken bir “hata” yapmamıştır. O'nun insanoğlunun eline bıçak alıp sanki dizaynındaki bir kusuru "düzeltme işlemi" gibi erkek organının bir kısmını kesmesine ihtiyacı yoktur.
"Rahman'ın yaratışında her hangi bir kusur bulamazsın." (Kur-an 67.3.)
Sünnet operasyonunu destekleyenler bu operasyonun yapılmasının ardında hijyen ve diğer pek çok fayda var der. Bu açıkçası Allah'a bir hakarettir. Çünkü sünnet derisinin olmaması daha iyi olsaydi, Allah bütün erkek çocukları bu derileri olmadan zaten yaratabilirdi. Allah'ın bildirdiği gibi O yarattıklarını en güzel biçimde yarattı. Kur'ani anlayışa göre tıbbi araştırmalar sünnet derisinin pek çok faydalı amaca hizmet ettiğini göstermiştir ve bu deri Allah tarafından kasıtlı olarak bu amaçlara hizmet etsin diye yaratılmıştır.
4)  Sünnet Derisinin Fonksiyonu
Sünnet derisinin fonksiyonu ve cerrahi olarak alındığında nelerin ortaya çıktığı aşağıdadır;
✔ Özel Duyumsal Doku. Sünnet derisi binlerce sarmal hassas duyarlı alıcı içerir (Meissner’s corpuscles) bunlar penisin en önemli duyusal parçalarını oluşturur. Aynı zamanda penis duvarı sinir kolları ve 10000 ve 20000 arasında tipi olan özel erotojenik sinir uçlarını içerir bu sinirler dokudaki hafif geçişmeler, hafif ısı değişimleri, gerilmeler ve en hafif hareketlere duyarlıdır. Böylece 20000 sinir ucu sünnetle alınır. Dikkat edin penisin en hassas olduğu kısım sünnet derisinin bulunduğu bu küçük kısımdır (dıştan iç sünnet derisine geçişken bölge). Bu kısım her zaman sünnetle alınır.
✔ Koruma. Doku kılıfı (sünnet derisi) normalde hassas olan glansı (penis ucu)örter ve onu aşınma, kuruma,nasırlaşma ve çevresel bulaşkanlardan korur. Sünnet derisinin iç kısmı mukoza yağlama katmanından oluşur. Bu tıpkı gözkapaklarımızın arkasındaki ya da dudakların içindeki kaygan tabakaya benzer. Böylece hassas olan glans aşınmalardan korunmuş olur. Glans (sünnet derisi kesildikten sonra ortaya çıkan kısım) içteki organı korumak amacıyla yaratılmıştır bu tıpkı kadınlarda bulunan klitoris gibidir. İçteki glans son derece hassas bir yapıya sahiptir, tıpkı kişinin yanağının iç kısmı gibi nemli bir dokuya sahiptir fakat sünnet edildikten sonra bebek bezi ve iç çamaşırının aşındırmasıyla bu hassasiyetini kaybeder. İlk haftalarda kumaş ya da bebek bezi can yakıcı olabilir. Tıpkı göz kapaklarının koruduğu göz yuvarlığına benzer. Bir kişi göz yuvarlağına doğrudan dokunamaz ancak göz kapaklarının üzerinden dokunabilir bu da aynı şeydir. Sünnet’in ardından muhafazasız glans kurumaya ve keratinize olmaya (dışarıdan gelecek çevresel bulaşkanlardan korumak üzere daha kalın bir hücre yapısı oluşur) başlar.
5)  Sünnet temizlik için gerekli midir?
Daha önce de bahsedildiği gibi sünnetin yapılma nedenlerinden biri olarak da temizliği ileri sürerler. Bununla birlikte erkeler için duş esnasında sünnet derisinin bulunduğu kısmın temizlenmesinin dişleri fırçalamaktan daha az bir zaman aldığını kabul etmek istemezler. Burnumuz dışardan gelen havayı süzer ve düzenli bir temizliğe ihtiyaç duyar onu temizlemek için gidip basit bir işlemle kesip atmayız. Ya da şöyle bir örnek verilir tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra anüsün su ile temizlenmesi gerekir hijyen hayatın bir parçasıdır ve uzvumuzu kesip atmak bir çözüm değildir. “Sünnet hastalıkları önler” denir. Bununla birlikte dünya üzerindeki erkek nüfusunun sadece %20’si sünnet operasyonu geçiriyor geri kalan %80’lik kısmın sünnet olmuyor bu yüzden herhangi bir salgın yaşanıyor mı? Cevap ‘hayır’dır.
6)  Kur’an’da Şeytan’ın Allah’ın yarattıklarını değiştirmek için kesin yeminine yer verilir.
Sunnet
Fotograflar :  www.drmomma.org
Şeytan, insanoğlunu Allah’ın yarattıklarının vücutlarındaki uzuvları kesmeleri için saptıracağına yemin eder. Allah bize bu durumu aşağıdaki ayette şöyle açıklar;
“Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler.” Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o apaçık bir hüsrana düşmüştür. Onlara söz verir, ümit verir. Gerçekte, şeytanın onlara verdiği söz kandırmadan başka bir şey değil."
(Kur-an 4.119-120)
SunatBurada da görüldüğü gibi Şeytan Allah’ın yarattıklarını değiştirmeleri için insanları kışkırtmaya yemin etmiştir. Şeytanın sığır kulaklarını bir örnek olarak kullanması, saptırmasının Allah’ın yarattıklarından sadece sığırı degiştirmekle sınırlı kalacağı anlamına gelmez. Şeytan’ın amacı insanları Allah’ın yarattığı her şeyi değiştirmeleri için kışkırtmaktır. Sığırın kulaklarını kesme hareketi sadece hedefine ulaşmasını gösteren bir örnektir. Bu diğer anlama da çekilebilir. Bunu kendi cümlelerinden anlıyoruz “Onlara emredeceğim ve onlar Allah’ın yarattıklarını değiştirecekler” ki “Allah’ın yarattığı” her şeyi içerir buna bebek penisi de dahildir.
Şeytan yemin ettiğinden insanların onun arzularını yerine getirmesi için yollar arar. Şeytanın arzularını gerçekleştirmesi açısından da Allah inananları şeytanın mesajını iletmek için kulakdan dolma hikayeler ve masallar gibi Kur’anın dışındaki söz ve rivayetleri kullanarak insanları kandırmaya çalışacağını vahiyle bildirerek açıklar..
"Böylece, her peygambere insanlardan ve cinlerden olan şeytanları düşman kıldık. Aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözleri vahyederler. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Onlara ve ettikleri iftiralara aldırma." (Kur-an 6.112.)
Kur’an’da da bildirildiği gibi inananların tek rehberi Kur’an’dır. İlginç bir nokta olarak sünni hadis kitaplarındaki Peygamber’e atifta bulunan ve sünnetle ilgili olan hadislerin hiç biri erkek sünneti ve kadın sünneti hususunda ayrım yapmaz ve hatta kadınların da sünnet edilmesi gerektiğini ifade eden hadisler vardır. Hadislerin bu özelliğinden dolayı pek çok sözümona din adamı kadınların sünnet edilmesinin zorunlu olduğuna hüküm vermişlerdir..
Diğer etkenlerden dolayı erkek genital organın sünneti kadınlara göre daha yaygınken erkek ve kadın genital organlarının sünnet edilmesi eşit derece tavsiye ediliyor gibi görünüyor. Kadınların sünnet uygulaması bugün daha çok Afrika, Endonezya ve Malezya’da yaygındır ve bu pek çok Kur’an dışı sapmış öğretilerden ve sözümona din adamlarınca söylenen yalanlardan aynaklanır. Kur’ana aykırı olan ve Peygamberin sözleriymiş gibi Peygambere atfedilen bu öğretiler (kadın ve erkeğin sünneti) aslında hiçte Peygamber kaynaklı değildir.( Allah’a ve Peygamberine Uymayi Anlamak adlı makaleye bakınız.)
7)  Neden pek çok sünnet edilmiş erkek bundan şikayetçi değildir?
Buna birkaç bölümde cevap verilir
1) Bu kişiler doğduktan hemen sonra ya da çocukken sünnet edilenlerdir. Cinsellik hala haz vericidir ancak Allah’ın yarattığı şekliyle kalmış olmanın yaratmış olacağı farkı bilemezler. Bu yüzden herhangi bir farkı ayırt etme sanşları hiç bir şekilde yoktur. Sünnetin hayat boyu verdiği bir diğer rahatsızlık da glansın gün içersinde iç çamaşıra sürekli sürtünme durumudur beyin bu duyguyu yıllar sonunda bilinçaltında bastırır ( ancak buna rağmen yinede bu rahatsızlık tecrübe edilir. ).
2) İslamın bir parçası olan ve sorgulanmadan kabul edilmesi gereken inanç - doğru dinin kötüyü emretmeyeceğidir, Din hakkında Kur an da neyin bildirildiği bilinmediği halde bile “ İslam” özünde doğru demektir. (bununla birlikte “elçi” getirdiği “mesaj”ın -Kur’anın öğretilerine karşı hiç bir emir vermemiş ya da bir uygulamada bulunmamıştır.
BabySonuç olarak Kur’ani kanıtlar ve tıbbi ilimler erkeklerin sünnet edilmesi uygulamasının Allah’ın dinine aykırı bir uygulama olduğunu kanıtlar. Aksine bu şeytanın ilham vermesidir. Erkeğe hayat boyu dezavantaj vermenin yanında gereksiz bir cerrahi travma yaratan ve gelecekti eşine cinsel anlamda zarar veren bir uygulamadır. Devam etmeden önce kendinize şu soruyu sorunuz Allah’ın Kendisinin en mükemmel şekilde yarattığını değiştirmekte kendinizde nasıl bir hak buluyorsunuz ? Erkek bebekler ve çocuklar Allah tarafından en güzel biçimde yaratılmışlardır.
"O yarattığı her şeyi mükemmel hale soktu. İnsanın yaratılışına balçıktan başladı." (Kur–an 32.7.)
"Her şeyi sapasağlam yaratan Allah'ın sanatıdır." (Kur–an 27.88.)
"Karar yayımlandıktan sonra şeytan onlara şöyle dedi: "Allah size gerçeği söz verdi, ben ise size söz verdim ve sözümden caydım. Benim sizin üzerinize herhangi bir gücüm yoktu; ben sizi çağırdım, siz de bana katıldınız. Bundan dolayı beni kınamayın, yalnızca kendinizi kınayın. Ne siz beni kurtarabilirsiniz ne de ben sizi kurtarabilirim. Beni ortak koşmanızı zaten önce de inkar etmiştim. Zalimler için acı bir azap vardır." (Kur –an 14.22.)


Kaynak : http://www.quranicpath.com/misconceptions/sunnet.html

Yorum Gönder

 
Top