Menu
 

Nebimiz kendi sözlerini(hadislerini) neden yazdırmadı?
Bilindiği üzere rivayetlerde (söylentilerde) nebimizin Kur'an haricinde bir şey yazdırmadığı söyleniyor. Nebimizden sonra gelen dört halifede hadis yazılmasını yasakladı.
.
Nebimiz ve halifeler hadis yazılmasını neden yasakladı? diye sorulunca hadisçiler şöyle cevap veriyor.
.
Yasaklanan, yazılıp Kur'ân sayfaları ile beraber Hz. Peygamber'in evinde bırakılmasıdır; yasaklanan, Kur'ân ile aynı sayfaya yazılmasıdır; yasaklama ezber işine sekte vermesin diye bazı şahıslara mahsustur gibi yorumlar bunlar arasındadır.
.
Ancak uzmanların tercihine göre doğrusu, karışma tehlikesinin bulunduğu zaman genel olarak yasaklanmış, bu tehlike ortadan kalkınca da izin verilmiş olmasından ibarettir. (İbn Kesîr, İhtisâru Ulûmi'l-hadîs, A. Şâkir neşri, Mısır, 1951, s. 132 vd.)
.
Kısacası yasaklanmasının nedeni Kur'an ile hadislerin karışmasının önüne geçmek içinmiş. Bu iddiayı doğrulayan bir tane hadis/rivayet var mı? Aksini söyleyen onlarca hadis/rivayet var.
Bu iddianın doğru olduğunu varsaysak bile Nebimizden sonra nasıl oldu da dört halife birden hadis yazılmasını yasakladı? Nebimizin izin verdiği bir şeyi nasıl olur da yasaklayabilirler?
Nebimizin hadis yasaklamasının sebebi olarak Kuranla hadis karışırdı savunması yapan bazı muhaddisler; "O kendinden bir şey konuşmaz" ayetini referans göstererek dini hüküm bildiren hadislerin kuran dışı vahiy olduğuna dolayısı ile Nebimizin dini hüküm koyma yetkisine sahip olduğunu iddia etmektedirler. 

Eğer denildiği gibi Nebimizde (kuran dışı vahiy ile) dini hüküm koyabiliyor ise Kuran ile dini hüküm bildiren hadislerin aynı sayfaya yazılmasını neden sakıncalı görsün, yasaklansın ki? Sonuçta her ikisi de Allah'ın bildirdiği dini hüküm.

-Nebi hadislerin yazılmasını neden yasakladı?
- Kuran ile hadislerin karışmaması için.

-Hadisler vahiy mi?
-Evet.
- Kuran ile kuran dışı gelen vahiyler arasında bağlayıcılık olarak bir fark var mı?
- Yok.

- Öyle ise neden karışmaması için yasaklasın ki? İkisi de Allah'tan gelen emir.
.
Peki bu görüşe rivayetlerden delil var mı? Mesela şu rivayetlere bakarsak nebimizin Kur'an dan başka bir şey bırakmadığını görüyoruz.
.
Şeddad, İbni Abbas’a “Hz. Peygamber bir şey bıraktı mı?” diye sordu. O da “Sadece Kuran’ın iki kapağı arasında olanları bıraktı.” cevabını verdi. [1]
.
"Size sadece Kuran'ı bırakıyorum; ona uyarsanız yolunuzu şaşırmazsınız"[2]
.
"Allah elçisinden sözlerini yazmak için izin istedik, bize izin vermedi.”[3]
.
"Benden bir şey yazmayın, benden Kur'an dışında bir şey yazan onu yok etsin" [4]
.
"Zeyd b. Sabit'ten: Resulullah bizi hadislerini yazmaktan alıkoydu ve bizim yazdığımız hadisleri yok etti." [5]
.
Bu rivayetlere göre nebimiz hadis yazdırmamış. Peki neden yazdırmamış bunun cevabı yukarıdaki rivayetlerde yok.
.
Aşağıdaki rivayetlerde hadis yazılmasını neden yasakladığı bildiriliyor.
Ebu Hureyre şöyle rivayet etmiştir:’Biz hadis yazmakla meşgul iken bir gün Allah’ın Rasulü odasından çıktı ve bize, ‘’ne yapıyorsunuz?’ dedi. ‘Senden işittiğimiz hadisleri yazıyoruz’ dedik. Şöyle buyurdular: ’Allah’ın kitabından başka bir kitap mı istiyorsunuz? Sizden önceki kavimler (dinlere dair) Allah’ın kitabından başka kitap yazdıkları için yollarından saptılar.’ Bunun üzerine bütün bu yazılanları topladık ve açık bir yerde onları yaktık.’(İbni Hanbel, Müsned III/12-13; Hatib el-Bağdadi, Takyid el-İlm, s.35).”[7]

Nebimiz (as) şöyle demiştir: ’Allah’ın kitabına eş olacak başka bir kitap mı? Allah’ın kitabını saf tutun, bulaştırmayın.’ [8] 

Hz. Ömer (ra) ’Hadisleri yazdırmayı düşünüyordum, fakat sonra sizden evvel yaşamış olan kavimleri düşündüm. Onlar da kitap yazmış ve o kitapları öylesine çoğaltmışlardı ki, sonunda Allah’ın kitabını ihmal ve terk ettiler. Ben, Allah hakkı için kendi hesabıma Allah’ın kitabına bir şey ilave etmeyeceğim’ diyerek hadislerin yazımını istememiştir.[9]

.
Bu rivayetlere göre nebimiz ve Ömer (ra) hadisleri yasaklamasının nedeni hadis ile ayetin karışması endişesi ile değildir.Yahudilerin düştüğü hataya düşülmesinden endişe ettiği için yasaklamıştır. Ayrıca nebimizin hadislerinin yazılmasına bir zaman sonra izin verdiğini varsaysak bile nebimizin izin vermiş olduğu bir şeyi nasıl oluyor da daha donra dört halife birden (hadis yazılmasını) yasaklayabiliyor?

.
Tüm Yahudiler açısından dinde kaynak Tevrat'tır. Dini kendine uydurmak isteyenler ve hurafeleri dine sokmak isteyenlerin Tevrat kelimesinin kullanarak yeni bir kaynak ihdas edilmiş buna da Mişna Tora (ikinci Tevrat,sözlü Tevrat) ismi verilmiş.
.
Mişna Tora'nın Musa a.s'a verilmiş bir kaynak olarak verildiği kabul edilmiştir. Bu sözlü Tevrat tıpkı bizim hadis usulümüz gibi bir isnat sistemi dahilinde kuşaktan kuşağa aktırıldığı söylenilmektedir.
.
Sözlü Tevrat ile yazılı Tevrat birbiri ile çelişmektedir.
Örneğin, yazılı Tevrata göre; adam öldürmek, hırsızlık çok büyük günah ve kısas var iken, sözlü Tevratta (Mişna Torada) ise Yahudi olmayanları öldürmek adeta ibadet kabul edilmiştir, Yahudi olmayanlardan çalmak/hırsızlık yapmakta hiç bir sakınca yoktur, kısas yerine diyet vardır.
.

.
Ayrıca bizde hadislerin namazda okunmaması gibi, Yahudilerde de Mişna Tura (Sözlü Tevrat) ibadette okunmaz.
.
Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Aişe annemiz gibi sahabe de defalarca “bize Kur'an yeter” mealinde sözler söylemişlerdir. Mesela Hz. Ömer’in bir Sunen kitabı yazmayı düşündüğü ama daha sonra bundan vazgeçtiği bildirilmektedir. Gerekçesi ise şöyledir: “Size bir sunen kitabından bahsetmiştim. Sonradan düşündüm ki, sizden önceki ehli kitap, Kitabullah’tan başka kitaplar yazmışlar, o kitaplar üzerine düşerek Allah'ın kitabını terk etmişlerdir. Ben, yemin ederim ki Allah'ın kitabını hiçbir şeyle örtmem/gölgelemem.” [7]
.
Nebimiz ve halifeler haklı çıktı. Kur'an 'ın yanında yazılan kitaplar bizi yoldan çıkardı ve Kur'anı terk ettik.

Bugün toplumumuzda Kur'an referans kaynağı değildir, bir takım mübarek(!) kişiler referans kaynağıdır.
__________________________________________________________
1) (Buhari K. Fezailul Kuran 16; Müslim K. Fezailus Sahabe 30,31)
2) (Müslim 15/19 Nu, 1218; İbn Mace 25/84 Nu, 3074; Ebu Davud 11/56, Nu 1905)
3) (Tirmizi, es-Sünen, K. İlm, sayfa 11)
4) (Sahih-i Müslim c.4, sayfa 97, Sünen-i Daremi, c.1, sayfa 119; Sünen-i Ahmed. b. Hanbel c.3, sayfa 182)
5) (Sünen-i Ebu Davud, İlim Kitabı, c.3, sayfa 319)
6) (El Hatib, Takyid, sayfa 33)
7) (Talat Koçyiğit, İbni Abdil Berr’in, Camiu Beyanil İlm ve Fadlih adlı eserinden nakletmektedir; Hadis Tarihi, Ank-2012, s. 42 ve Hadislerin Toplanması ve Yazı ile Tespiti, Konya-2007, s. 53).
8) (İbni Hanbel, Müsned III/12-13)9) (Harip el-Bağdadi, Takyid el-İlm, s.499

Yorum Gönder

 
Top