Menu
 İddia;

16:101"Biz bir âyetin yerine başka bir âyeti getirdiğimiz zaman -ki Allah, neyi indireceğini çok iyi bilir- «Sen ancak bir iftiracısın» dediler. Hayır; onların çoğu bilmezler."
10:64 "Dünya hayatında da ahirette de onlara müjde vardır. Allah’ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu, büyük kurtuluşun kendisidir."

Cevap;


Maalesef mezheplerin bir çoğu kuran'da 16:101,10:64 'e binaen nesih (hükmü kaldıran ayet) mensuh(hükmü kalkan ayet) olduğunu ifade etmektedir. Bu ayetlerde geçen "ayet" kelimesi cümle anlamında değil, delil / işaret / mucize anlamında söylenilmektedir.


Nasih, hükmü kaldıran ayet, Mensuh ise hükmü kaldırılan ayet manasına gelir. Nasih, ayeti hükümsüz bırakmak, hükmün içini boşaltmaktır. Allah, ayetlerini güçsüz bırakanlar için Sebe Suresi 38’de şöyle diyor: 
34:38 ”Ayetlerimizi etkisiz bırakmak için çaba harcayanlar; işte onlar da azabın içine getirilmişlerdir.”  
Nasih Mensuh felaketine inanan kişiler, bazı ayetlerin hükmü var ama ayeti yok, bazısı da ayeti var ama hükmü kalktı diyorlar. Recm hurafesi ve içki ayetlerini de bunlara örnek gösteriyorlar.
2:105 Ehli kitaptan kafirler ve ortak koşanlar, Rabbiniz’den size bir hayır indirilmesini istemezler. Ama Allah rahmetini dilediğine özgüler. Allah büyük lutfun sahibidir.

Bazı din adamları 750, bazısı da 5 ayetin nesh edildiğini iddia ediyor. Zaten Kuran’da 750 tane hüküm konusu yok. Allah Fussilet Suresi 42’de mealen, 
41:42 ”Ona (Kuran’a)görünen görünmeyen hiç bir iptal edici şey gelemez diyor. Çünkü Kuran her hükmünde isabetli olan Allah tarafından indirilmiş mesajdır” diyor. Nisa Suresi 82’de, ”Onlar hala Kur’an’ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah’tan başkasının Katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar (çelişkiler, ihtilaflar) bulacaklardı.” 
diyor. Allah ayette, insanların Kuran’ı düşünmek gibi bir konuları olsun diyor. Ayetin devamında ise Kuran’ın içinde çelişkiler olmadığını vurguluyor. Kuran bir gün helal dediğine bir gün haram demez. Bir gün var dediğine bir gün yok demez. Bunlar çelişkidir ve Kuran’da böyle çelişki yok diyor Allah.

Bakara Suresi 106. ayette Allah,
2:106 ”Biz, daha iyisini veya benzerini getirmedikçe bir delili (ayeti) yürürlükten kaldırmaz (neshetmez) veya onu unutturmayız. Allah’ın her şeye gücü yettiğini bilmedin mi” buyurur. 
Ayetlerin nesh edildiğini savunanlar, genellikle delil olarak bu ayeti gösterirler. Ayet kelimesi tekil olarak Kuran’da 84 yerde zikredilir. Ve bunların tümünde ”mucize, delil, belge, işaret ve risalet, yani peygamberlik ve sistem” manalarında kullanılmıştır. Hiç bir yerde Kuran ayetleri için kullanılmamıştır. Ayet kelimesinin çoğulu olan “ayat” ifadesi Kuran ayetleri manasında kullanılır. Tekil olan “ayet”kelimesinin geçtiği ayetlerin listesi şöyle:
2:106, 118, 145, 211, 248, 259; 3:13, 41, 49, 50; 5:114; 6:4, 25, 35, 37, 109; 7:73, 106, 132, 146, 203;10:20, 92, 97; 11: 64, 103; 12:105; 13:7, 27, 38; 15:77; 16:11, 13, 65, 67, 69, 101; 17:12; 19:21; 20:22,47, 133; 21:5, 91; 23:50; 25:37; 26:4, 8, 67, 103, 121, 128, 139, 154, 158, 174, 190, 197; 27:52; 29;15,35, 44; 30:58; 34:9,15; 36:33, 37, 41, 46; 37:14; 40:78; 43:48; 51:37; 54:2,15; 79:20.
Bu listede sunduğum ayetlerin tümünde aynı kelime ”mucize, delil” olarak çevrilmişken, Bakara 106, Nahl 101’de her ne hikmetse Kuran ayeti şeklinde çevrilmiş. Hatta bazı meallere hüküm kelimesi de eklenmiş ve ayetin hükmünün kalktığı algısı oluşturulmuş.
Allah Bakara Suresi 106’da
 2:106 ”…bir delili (ayeti) yürürlükten kaldırmaz (neshetmez) veya onu unutturmayız.” diyor. 
Unutturduk ve yerine yenisini getirdik demiyor. Mesela İsra Suresi 86. ayette Allah;
 ”Andolsun, eğer dilersek, sana vahyettiklerimizi gerçekten gideriveririz, sonra bunun için Bize karşı bir vekil bulamazsın.” 
diyor. Burada kullanılan ifade diledik ve yaptık manasına gelmiyor. Dilersek yaparız manasına geliyor. İkisi çok farklı. Allah burada Kendi kudretine işaret ediyor. Yine Zümer Suresi 65’de 
”Andolsun, sana ve senden öncekilere vahyolundu (ki): “Eğer şirk koşacak olursan, şüphesiz amellerin boşa çıkacak ve elbette sen, hüsrana uğrayanlardan olacaksın.”der.
Bu ayette Allah peygambere, ”eğer müşrik olursan amellerini sileriz” diyor. Ayetten, ”peygamber müşrik oldu ve amelleri silindi” sonucu çıkmıyor.
Bir ayeti anlamak için ayetin önüne ve arkasına bakmak gerekiyor. Bakara 106’yı anlamak için de 105’e bakmak şart. Bakara Suresi 105’de diyor ki;
2:105 ”Kitap Ehlinden olan kafirler ve müşrikler, Rabbinizden üzerinize bir hayrın indirilmesini arzu etmezler. Allah ise, dilediğine rahmetini tahsis eder. Allah büyük fazl sahibidir.”
 Burada Ehl-i Kitaptan olan müşrikler ve kafirler müminler için neyi istemiyor? Müminler kaç vakit namaz kılsın, yüzlerini nereye dönsünler, borç hukuku vs… Elbette ilgilendikleri ve müminler için istemedikleri konular bunlar değil. Çünkü bu konular onlarla alakalı değil. Onlar Kuran’ın tümünü ve peygamberi istemiyorlardı. Bu ayetin arkasından Bakara 106’ya bir daha bakalım; ”Biz bir ayeti kaldırırsak, yerine daha iyisini getiririz” diyor mealen. Burada bahsedilen ayet, ” risalet, peygamberliktir”. Allah demiş oluyor ki, ”böyle bir unutturma (risalet konusunda) olursa bu, Bizim gücümüz dahilindedir”. Ayetin sonunda ”Allah’ın her şeye gücü yettiğini görmüyor musun” diyor.
Rad Suresi 39’da ”Allah, dilediğini ortadan kaldırır ve bırakır. Kitabın anası O’nun Katındadır.” der. Burada ayet kelimesi geçmiyor. Ancak bazı kişiler bu ayete, ”bir kısım ayeti bırakır bir kısmını siler” manası yüklüyor. Halbuki burada, üzerinden yürüyüp geçtiğimiz kainat ayetleri ile ilgili bir anlatım var. Mesela gece ayeti gelir, gündüz ayeti silinir. Güneş ayeti gelir, ay ayeti silinir gibi…
Sonuç olarak Kuran’da hükmü kalkan tek bir ayet yoktur. Kuran bir süreç içinde vahyolunsa dahi tek seferde inmiş bir Kitaptır. Allah zamanın ve mekanın dışındadır. Ve gelmiş geçmiş tüm olaylara aynı anda hakimdir. Dolayısıyla Allah’ın, Kitabın vahiy sürecinde zamanın şartlarına göre yeni ayetler belirlemesi veya hükmünü kaldırması söz konusu değildir. Bu iddia, Allah’ın kudretini kavrayamamaktan ileri gelir. Kuran’ı bölümlere ayırıp parça parça kılmak ve bir kısmını kabul, bir kısmını inkar etmek şirktir. Şirk ise Allah’ın affetmeyeceği tek günahtır. Dikkat!
NASİH-MENSUH HADİSLERDEN BİLE ÇIKMIYOR

 Kuran-ı Kerim’den herhangi bir ayetin neshedilmiş olduğuna dair bir tek hadis rivayet edilmemiştir: “Sahihi Buhari’yi, Sahihi Müslim’i, Ebu Davud’u, Tirmizi’yi, Nesei’yi, İbn-i Mace’yi, Darimi’yi, Malik’in Muvatta’sını başından sonuna kadar tetkik eder ve bunlara Zeyd bin Ali Müsned’ini, İbn-i Sad’ın Tabakat’ını, İbn-i Hanbel’in Müsned’ini, Tayalesi’nin Müsned’ini, İbn-i Hişam’ın Sireti’ni ve Vakidi’nin Meğazsi’ni ilave ederek hepsinin mufassal bir indeksini vücüda getiren değerli müsteşrik Vensisk’in eserini ve bu eseri ilavelerle Arapça’ya nakleden Mehmet Fuad Abdulbaki’nin Meftahu Kunuzi Elsine’sini tetkik ettik; tüm bu kitapların nasihten ve mensuhtan bahseden bir tek hadis rivayet etmediklerine emin olduk.” (Abdullah Yıldız ve Şemseddin Özdemir, Kuran’ı Anlamak Farzdır, s. 92).

Ayrıntılı bilgi için; http://www.dinicevaplar.com/kuranda-nasih-ve-mensuh-var-mi/

Yorum Gönder

 
Top